Školská rada při ZŠ a MŠ Praha - Slivenec

Při ZŠ a MŠ Praha - Slivenec je zřízena školská rada. Školská rada se zřizuje podle § 167 – 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004. v jeho pozdějším znění.

Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Veškeré informace o činnosti školské rady naleznete na

http://www.praha-slivenec.cz/new/skolstvi_skolska_rada.htm

Připomínky a náměty pro jednání školské rady zasílejte na adresu: skolskarada.zsslivenec@seznam.cz

Činnost školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok,
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

 


 

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě - 9. 6. 2014

 

 


 

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě

Vážení rodiče, tříleté funkční období končí, proto vyhlašujeme nové volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků.

Proběhnou v rámci třídních schůzek 9. 6. 2014 od 17:00h (1. stupeň) a 18:00h (2. stupeň).

Na sestavení kandidátky se můžete podílet všichni, proto tento týden obdržíte písemně i elektronicky níže uvedenou výzvu.

26. 5. 2014

                                                                                            Mgr. Ivana Rosová, ř. š.

 

Vážení rodiče,

v pondělí  9. 6. na třídní schůzce zároveň proběhnou volby do školské rady. Potřebuje se však sestavit kandidátka. Prosím, navrhněte dle Vašeho mínění 2 vhodné kandidáty z rodičů spolužáků ze třídy Vašeho dítěte a svůj tip pošlete do pátku zpět do školy. Můžete na lístečku, který obdržíte od svého dítěte nebo elektronicky svému třídnímu učiteli/učitelce. Navržené kandidáty oslovíme, zda svoji kandidaturu přijímají, a v pondělí si mezi nimi budete volit čtyři, kteří ve školské radě budou pracovat od září školního roku 2014/2015 po 3 roky.

                                                                                                                           Mgr. I. Rosová, ředitelka školy

Třída:

Navrhuji tyto kandidáty:           1.  …………………………………………………………………………………………………….

                                             2.  …………………………………………………………………………………………………….

Jsem zákonný zástupce dítěte:………………………………………………………………………………………………………..

Podpis:

 

Go to top