Vybavenost školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Dále je k dispozici šest interaktivních tabulí.  V roce 2008 byla nově vybavena učebna ICT, v roce 2015 došlo k její další modernizaci.

Prostorové

Areál školy je možné rozdělit na 4 části – historickou budovu, novou budovu (pavilony A a B), správní budovu se školní kuchyní a jídelnou a nově otevřenou mateřskou školu. V areálu školy je k dispozici hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, které využívá zejména školní družina a veřejnost, v prostoru za novými pavilony lezecká stěna a doskočiště, mezi pavilony A a B se nalézá zelená učebna s jezírkem a altánky, v nichž probíhá při příznivém počasí výuka. Budovy školy obklopuje rozsáhlá zahrada, která ve školním roce 2013/2014 byla revitalizována.

Historická budova slouží ke vzdělávání žáků 1. stupně (1. – 3. ročník). V historické budově jsou umístěny dva kabinety učitelů a tři oddělení školní družiny, pro nedostatek prostoru se však nacházejí ve školních třídách. Na každém ze tří podlaží budovy jsou umístěny hygienicky vyhovující sociální zařízení. V budově se nachází tělocvična, v níž probíhá výuka tělesné výchovy žáků 1. i 2. stupně. Tělocvična má však  omezenou kapacitu (20 žáků).

Správní budova – modrý pavilon – v této budově sídlí vedení školy (ředitelna, kancelář zástupkyně ředitelky, kancelář hospodářky), cvičná kuchyňka jako odborná učebna, dvě kmenové učebny, poradenské pracoviště a informační místnost. Budova je vybavena rekuperační jednotkou. V přízemí se nachází školní kuchyně a školní jídelna, šatna a sociální zařízení.

Nová budova – pavilony A, B – ve dvou pavilonech jsou umístěny kmenové učebny 4. – 9. ročníku i odborné učebny s kabinety: učebna fyziky a chemie, výtvarné výchovy, informačních a komunikačních technologií a taneční a pohybové výchovy. Učebny jsou postupně vybavovány novým nábytkem a pomůckami. V přízemí je vybudován velký prostor pro šatnu, v němž má každý žák svoji skříňku. Volná část šatny zároveň žákům slouží o velkých přestávkách jako rekreační prostor, který využívají v době nepříznivého počasí (umístěny stoly pro stolní tenis, basketbalový koš, lavičky, stoly). Školní pavilony mají vybudovaný bezbariérový přístup včetně bezbariérových hygienických zařízení.

Mateřská škola je přemístěna z pronajatých prostor staré vily vzdálené od budov školy přibližně 300 metrů do nově otevřeného pavilonu napojeného prostorem foyer na pavilony základní školy. Pavilon MŠ je postaven coby pasivní budova. MŠ má 4 třídy, které jsou barevně laděny a pojmenovány podle zvířátek. Jsou prostorné a světlé s dostatkem hraček, didaktických pomůcek.

Školní hřiště má umělý povrch, je využíváno pro míčové hry i další sportovní a relaxační aktivity. Při hezkém počasí slouží pro oddych i pro výuku pod širým nebem školní areál. Pro relaxaci ho využívá 1. i 2. stupeň po celé jaro i podzim. Pro aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využít čtyři pevně zabudované stoly pro stolní tenis, které se nacházejí na nádvoří školy. Toto nádvoří je však neuspokojivé, neboť jeho povrch je asfaltobetonový a ještě před rokem sloužilo jako parkoviště. V současné době je vozidlům uzavřeno, je vypracován projekt na jeho ozelenění a celkovou přestavbu. Hledají se však na realizaci vhodné finanční zdroje. Budovy školy obklopuje rozsáhlá zahrada, která ve školním roce 2013/2014 byla revitalizována.

Bylo vykáceno 17 starých a suchých stromů, vymýceny náletové křoviny, provedly se terénní úpravy v části zahrady pro MŠ, kultivace travnatých ploch. Pozemek je rozdělen na zahradu pro ZŠ a zahradu pro MŠ. Zahrada pro MŠ bude realizována ve šk. roce 2014/15 dle projektu. Zahrada ZŠ je rozdělena na 4 části: rekreační, ekologicky pěstitelskou (postaven skleník, spirálovitý bylinkový záhon a čmelín…) a volnou – vhodnou pro hromadné akce. Na rekreační část byla vypracována studie využití vhodných prvků (altán, pódium, lanové centrum) a je volně propojena se stávajícím dětským hřištěm. Na jaře 2014 se zrealizovalo lanové centrum. Vše denně slouží v určité hodiny i veřejnosti v souvislosti s filosofií školy jako školy komunitní (viz níže).

Technické

Areál školy je vytápěn plynem, v modrém pavilonu je využívána rekuperační jednotka s řízenou výměnou vzduchu. Budova MŠ je pasivní budova, která kromě rekuperačních jednotek má i další automatické jednotky např. na měření koncentrace oxidu uhličitého, EPS atd.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií – nově vybavená počítačová učebna ve školním roce 2008/2009 a zmodernizovaná ve školním roce 2011/2012. Pro práci žáků je možné využívat další počítače v některých dalších učebnách. Ve školním roce 2014/2015 byla za pomoci Unie rodičů zakoupena mobilní tableto-notebooková učebna, která je k dispozici vyučujícím ve všech třídách.

Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a v kabinetech. Pro výuku je možné využít i wi-fi síť, která je přístupná všem uživatelům v modrém pavilonu a v pavilonech A a B. Vzhledem k tomu, že tato technologie rychle stárne, škola hledá další finanční zdroje k postupné obměně PC a nakoupení dalších ICT pomůcek.

Hygienické

Velkou výhodou naší školy je rozlehlý areál, který je při pěkném počasí bohatě využíván všemi žáky školy. Dále je pro volný čas žáků k dispozici hřiště, stoly pro stolní tenis a zahrada. Vybavenost sociálními zařízeními – na každém patře všech budov (v pavilonu A, B – bezbariérové), vybavenost šatnami – v každé z budov, samostatné šatny a sociální zařízení jsou určeny pro tělocvičnu.

Aktuality

Jednodenní výstražná stávka 27. 11. 2023

23. 11. 2023 – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé slivenecké školy, naše škola se připojuje k jednodenní výstražné stávce dne 27. 11. 2023. Škola se všemi svými pracovišti zůstane v tento den uzavřená. V...

Zobrazit více »

Miss Dýně 2023 – vyhlášení výsledků

6. 11. 2023 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠAktuality Základní školy

Miss Dýně 2023 – vyhlášení výsledků   1. místo: Dariel Michon    2. místo: Anneli a Christopher Toma   3. místo: Lola Michon Hlasování ZDE  

Vzhledem k nezájmu nebude ve dnech podzimních prázdnin školní družina v provozu.

23. 10. 2023 – Aktuality Školní družiny

Vzhledem k nezájmu nebude ve dnech podzimních prázdnin školní družina v provozu.

Otoč knihu!

9. 10. 2023 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, milí žáci, ..knihy nechtějí jen tak ležet v policích, nejsou jen na jedno použití. A když je pošlete dál do dalších obýváků, knihoven a dalších čtenářských rukou, pomůžete...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio