Vzdělávací proces

Výchovné a vzdělávací strategie

Pro naplnění výše uvedených pilířů – principů vzdělávání uplatňujeme následující výchovné a vzdělávací strategie:

  • zařazujeme do výuky prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, experimenty, projektová výuka) – KK pracovní, KK k učení
  • využíváme skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, tím vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu – KK sociální a personální, KK občanská
  • umožňujeme žákům využívat získané znalosti výuky cizího jazyka a komunikačních a informační technologie i v jiných vyučovacích předmětech (prezentace, referáty, apod.) – KK k učení, KK komunikativní
  • zařazujeme do výuky aktivity spojené se sportovní výchovou a výchovou ke zdravému životnímu stylu tak, že se určitá témata (životospráva, hygiena atp.) stávají běžnou součástí života školy – KK občanská
  • umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole, zejména pravidel školního řádu (jednání žákovského parlamentu) – KK k řešení problémů, KK sociální a personální
  • prostřednictvím skupinová práce a projektové výuky podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet – KK k učení, KK pracovní
  • umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky své práce – KK k učení, KK pracovní, KK k řešení problémů

Při vyhodnocování vlivu uplatňování výše uvedených společných postupů chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Z toho důvodu je výčet postupů neúplný – budeme hledat další možné cesty vedoucí k postupnému utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a postupně je doplňovat do ŠVP či vyřazovat z výčtu společných strategií.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se specifickými poruchami učení a chování, se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení musí spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka.

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje.

Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden rok. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP nebo SPC, je s těmito pracovníky následně konzultován a zohledňuje i názor zákonného zástupce, vychází z učebních dokumentů a respektuje potřeby žáka. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (výukové programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších předmětech jim jsou zadávány náročnější samostatné úkoly) referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky….) jsou pověřováni vedením skupin a jejich řízením.

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň.

Žákům nadaným výtvarně jsou zadávány náročnější práce – volí se různé techniky, jsou podporováni v mimoškolských aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základní umělecké škole.

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni, kde školu mohou reprezentovat. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Usměrňujeme naše žáky a vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP či na základě vyjádření MENSY je možné umožnit žákovi výuku ve vyšším ročníku. Na žádost rodičů může být žákovi vypracován i individuální učební plán.

 

 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

V současné době v prvních třídách se děti mohou učit číst několika metodami. Ve většině škol se prvňáčci stále učí číst analyticko-syntetickou. Tu znají i jejich rodiče. Vedle ní je v poslední době rozšířena metoda splývavého čtení, neboli sfumato, kterou slivenecká škola poprvé úspěšně vyzkoušela v loňském školním roce a se kterou seznamovala čtenáře Mramoru loni. Další metoda čtení je metoda genetická. Podle ní se poprvé učí číst žáci v 1. B letos.

A jak postupují? Na začátku se děti setkávají pouze s velkými tiskacími písmeny, ze kterých většinu už znají, než nastoupí do školy. Dané slovo nahlas hláskují a poté spojí ve slovo. Díky tomu, že se děti zpočátku soustřeďují jen na jeden typ písma, tak zvládnou celou velkou tiskací abecedu velmi brzy a doba, kdy děti začnou číst plynule a s porozuměním, se podstatně zkracuje. Pro děti je to velmi motivující.  Schopnost již teď číst všechny nápisy kolem sebe povzbuzuje zájem o další čtení.

Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. A protože je v této metodě prodlouženo období procvičování jemné motoriky skoro na celý půlrok, posouvá se i nácvik psacích písmen většinou až do doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími tvary. Mohou však zapisovat již téměř cokoli a navíc je více času na uvolňovací cviky, které jsou nezbytné pro dětská zápěstí a jejich uvolňování a následné jemné a delší pohyby, který proces psaní vyžaduje.

Stejně jako vše, tak žádná z metod čtení není však univerzální a všechny metody mají své klady, ale zároveň i své zápory. Důležité je také osobnost učitele a jeho zkušenosti se zvolenou metodou. Slivenecká škola v osobě nové paní učitelky Aleny Kovářové tuto zkušenou pedagožku má, tak jako loni paní učitelku Hanu Brožovou, která užila metodu sfumato.

Nejdůležitější však je vzbudit u dětí zájem o knihu samotnou. Proto čtěme dětem a listujme častěji v knihách.

 

Ivana Rosová ř. š., a Alena Kovářová, třídní učitelka 1. B

 

Aktuality

Podpora domácího online procvičování

27. 3. 2020 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, víme, že jste se nečekaně ocitli v nelehké situaci a snažíte se zvládnout nejen svou práci, ale také zastat roli učitele svých dětí. Ve snaze Vám tuto roli...

Zobrazit více »

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

26. 3. 2020 – Aktuality Základní školy

Termín zápisu: 1. 4. 2020 – 15. 4. 2020 Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne vzhledem k mimořádným opatřením vlády bez osobní přítomnosti dítěte...

Zobrazit více »

Uzavření MŠ Ke Smíchovu od 17. 3. 2020

16. 3. 2020 – Aktuality Mateřské školy

Vážení rodiče, Městský úřad Praha – Slivenec v součinnosti s vedením školy doporučuje přerušení provozu mateřské školy Ke Smíchovu v souvislosti s mimořádnou situací týkající se šíření koronavirové infekce COVID – 19....

Zobrazit více »

Uzavření MŠ Frančíkova od 16. 3. 2020

14. 3. 2020 – Aktuality Mateřské školy

Vážení rodiče, od pondělí, 16. 3. 2020 bude uzavřena MŠ Frančíkova. Důvodem uzavření je velmi nízký počet dětí navštěvujících školku v posledním týdnu. Všem rodičům, jejichž děti jsou aktuálně starší tří let a zvládají...

Zobrazit více »

Den otevřených dveří 18. 3. v MŠ je zrušen!

11. 3. 2020 – Aktuality Mateřské školy

V souvislosti s preventivními opatřeními a s uzavřením ZŠ Slivenec je zrušen DOD v ZŠ i MŠ Praha – Slivenec. Lenka Bohuslavová vedoucí učitelka MŠ Slivenec 

Ocenění společnosti Scio