Vzdělávací proces

Výchovné a vzdělávací strategie

Pro naplnění výše uvedených pilířů – principů vzdělávání uplatňujeme následující výchovné a vzdělávací strategie:

  • zařazujeme do výuky prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, experimenty, projektová výuka) – KK pracovní, KK k učení
  • využíváme skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, tím vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu – KK sociální a personální, KK občanská
  • umožňujeme žákům využívat získané znalosti výuky cizího jazyka a komunikačních a informační technologie i v jiných vyučovacích předmětech (prezentace, referáty, apod.) – KK k učení, KK komunikativní
  • zařazujeme do výuky aktivity spojené se sportovní výchovou a výchovou ke zdravému životnímu stylu tak, že se určitá témata (životospráva, hygiena atp.) stávají běžnou součástí života školy – KK občanská
  • umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole, zejména pravidel školního řádu (jednání žákovského parlamentu) – KK k řešení problémů, KK sociální a personální
  • prostřednictvím skupinová práce a projektové výuky podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet – KK k učení, KK pracovní
  • umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky své práce – KK k učení, KK pracovní, KK k řešení problémů

Při vyhodnocování vlivu uplatňování výše uvedených společných postupů chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Z toho důvodu je výčet postupů neúplný – budeme hledat další možné cesty vedoucí k postupnému utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a postupně je doplňovat do ŠVP či vyřazovat z výčtu společných strategií.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se specifickými poruchami učení a chování, se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení musí spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka.

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje.

Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden rok. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP nebo SPC, je s těmito pracovníky následně konzultován a zohledňuje i názor zákonného zástupce, vychází z učebních dokumentů a respektuje potřeby žáka. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (výukové programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších předmětech jim jsou zadávány náročnější samostatné úkoly) referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky….) jsou pověřováni vedením skupin a jejich řízením.

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň.

Žákům nadaným výtvarně jsou zadávány náročnější práce – volí se různé techniky, jsou podporováni v mimoškolských aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základní umělecké škole.

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni, kde školu mohou reprezentovat. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Usměrňujeme naše žáky a vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP či na základě vyjádření MENSY je možné umožnit žákovi výuku ve vyšším ročníku. Na žádost rodičů může být žákovi vypracován i individuální učební plán.

 

 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

V současné době v prvních třídách se děti mohou učit číst několika metodami. Ve většině škol se prvňáčci stále učí číst analyticko-syntetickou. Tu znají i jejich rodiče. Vedle ní je v poslední době rozšířena metoda splývavého čtení, neboli sfumato, kterou slivenecká škola poprvé úspěšně vyzkoušela v loňském školním roce a se kterou seznamovala čtenáře Mramoru loni. Další metoda čtení je metoda genetická. Podle ní se poprvé učí číst žáci v 1. B letos.

A jak postupují? Na začátku se děti setkávají pouze s velkými tiskacími písmeny, ze kterých většinu už znají, než nastoupí do školy. Dané slovo nahlas hláskují a poté spojí ve slovo. Díky tomu, že se děti zpočátku soustřeďují jen na jeden typ písma, tak zvládnou celou velkou tiskací abecedu velmi brzy a doba, kdy děti začnou číst plynule a s porozuměním, se podstatně zkracuje. Pro děti je to velmi motivující.  Schopnost již teď číst všechny nápisy kolem sebe povzbuzuje zájem o další čtení.

Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. A protože je v této metodě prodlouženo období procvičování jemné motoriky skoro na celý půlrok, posouvá se i nácvik psacích písmen většinou až do doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími tvary. Mohou však zapisovat již téměř cokoli a navíc je více času na uvolňovací cviky, které jsou nezbytné pro dětská zápěstí a jejich uvolňování a následné jemné a delší pohyby, který proces psaní vyžaduje.

Stejně jako vše, tak žádná z metod čtení není však univerzální a všechny metody mají své klady, ale zároveň i své zápory. Důležité je také osobnost učitele a jeho zkušenosti se zvolenou metodou. Slivenecká škola v osobě nové paní učitelky Aleny Kovářové tuto zkušenou pedagožku má, tak jako loni paní učitelku Hanu Brožovou, která užila metodu sfumato.

Nejdůležitější však je vzbudit u dětí zájem o knihu samotnou. Proto čtěme dětem a listujme častěji v knihách.

 

Ivana Rosová ř. š., a Alena Kovářová, třídní učitelka 1. B

 

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio