Vzdělávací proces

Výchovné a vzdělávací strategie

Pro naplnění výše uvedených pilířů – principů vzdělávání uplatňujeme následující výchovné a vzdělávací strategie:

  • zařazujeme do výuky prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, experimenty, projektová výuka) – KK pracovní, KK k učení
  • využíváme skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, tím vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu – KK sociální a personální, KK občanská
  • umožňujeme žákům využívat získané znalosti výuky cizího jazyka a komunikačních a informační technologie i v jiných vyučovacích předmětech (prezentace, referáty, apod.) – KK k učení, KK komunikativní
  • zařazujeme do výuky aktivity spojené se sportovní výchovou a výchovou ke zdravému životnímu stylu tak, že se určitá témata (životospráva, hygiena atp.) stávají běžnou součástí života školy – KK občanská
  • umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole, zejména pravidel školního řádu (jednání žákovského parlamentu) – KK k řešení problémů, KK sociální a personální
  • prostřednictvím skupinová práce a projektové výuky podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet – KK k učení, KK pracovní
  • umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky své práce – KK k učení, KK pracovní, KK k řešení problémů

Při vyhodnocování vlivu uplatňování výše uvedených společných postupů chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Z toho důvodu je výčet postupů neúplný – budeme hledat další možné cesty vedoucí k postupnému utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a postupně je doplňovat do ŠVP či vyřazovat z výčtu společných strategií.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se specifickými poruchami učení a chování, se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení musí spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka.

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje.

Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden rok. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP nebo SPC, je s těmito pracovníky následně konzultován a zohledňuje i názor zákonného zástupce, vychází z učebních dokumentů a respektuje potřeby žáka. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (výukové programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších předmětech jim jsou zadávány náročnější samostatné úkoly) referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky….) jsou pověřováni vedením skupin a jejich řízením.

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň.

Žákům nadaným výtvarně jsou zadávány náročnější práce – volí se různé techniky, jsou podporováni v mimoškolských aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základní umělecké škole.

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni, kde školu mohou reprezentovat. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Usměrňujeme naše žáky a vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP či na základě vyjádření MENSY je možné umožnit žákovi výuku ve vyšším ročníku. Na žádost rodičů může být žákovi vypracován i individuální učební plán.

 

 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

V současné době v prvních třídách se děti mohou učit číst několika metodami. Ve většině škol se prvňáčci stále učí číst analyticko-syntetickou. Tu znají i jejich rodiče. Vedle ní je v poslední době rozšířena metoda splývavého čtení, neboli sfumato, kterou slivenecká škola poprvé úspěšně vyzkoušela v loňském školním roce a se kterou seznamovala čtenáře Mramoru loni. Další metoda čtení je metoda genetická. Podle ní se poprvé učí číst žáci v 1. B letos.

A jak postupují? Na začátku se děti setkávají pouze s velkými tiskacími písmeny, ze kterých většinu už znají, než nastoupí do školy. Dané slovo nahlas hláskují a poté spojí ve slovo. Díky tomu, že se děti zpočátku soustřeďují jen na jeden typ písma, tak zvládnou celou velkou tiskací abecedu velmi brzy a doba, kdy děti začnou číst plynule a s porozuměním, se podstatně zkracuje. Pro děti je to velmi motivující.  Schopnost již teď číst všechny nápisy kolem sebe povzbuzuje zájem o další čtení.

Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. A protože je v této metodě prodlouženo období procvičování jemné motoriky skoro na celý půlrok, posouvá se i nácvik psacích písmen většinou až do doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími tvary. Mohou však zapisovat již téměř cokoli a navíc je více času na uvolňovací cviky, které jsou nezbytné pro dětská zápěstí a jejich uvolňování a následné jemné a delší pohyby, který proces psaní vyžaduje.

Stejně jako vše, tak žádná z metod čtení není však univerzální a všechny metody mají své klady, ale zároveň i své zápory. Důležité je také osobnost učitele a jeho zkušenosti se zvolenou metodou. Slivenecká škola v osobě nové paní učitelky Aleny Kovářové tuto zkušenou pedagožku má, tak jako loni paní učitelku Hanu Brožovou, která užila metodu sfumato.

Nejdůležitější však je vzbudit u dětí zájem o knihu samotnou. Proto čtěme dětem a listujme častěji v knihách.

 

Ivana Rosová ř. š., a Alena Kovářová, třídní učitelka 1. B

 

Aktuality

Miss dýně 2022 – výsledky hlasování

7. 11. 2022 – Aktuality Základní školy

1. místo Dýně č. 8   2. místo Dýně č. 13   3. místo Dýně č. 29

Sběr papíru 12. – 14. 10. 2022

7. 10. 2022 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 12.10.2022 do pátku 14.10.2022 od 7.00 – 7.45.

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

26. 9. 2022 – Aktuality Mateřské školyAktuality Školní družinyAktuality Základní školy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vyčlenění finanční podpory na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRO PRAŽANY. Naše škola se do tohoto projektu zapojila také. Finanční pomoc (školkovné,...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio