ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

21. 2. 2023 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Zápis proběhne PREZENČNĚ v historické budově školy v termínech:

12. 4. 2023 v čase 14:00 – 17:00 hodin
13. 4. 2023 v čase 14:00 – 17:00 hodin

Vážení rodiče,

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce od školního roku 2023/2024 bude podána elektronicky,

a to v době předzápisu od 20. 3. 2023 zde:  https://skolaslivenec.edupage. org/register/.

 

Vyplněnou žádost vytiskněte (popř. uložte), podepište a doručte do školy těmito způsoby:

–        přinést k prezenčnímu zápisu

–        do datové schránky školy (ID sk7mgqh),

–        e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

–        poštou (popř. doručením do schránky školy).

 

V případě dotazů či nejasností kontaktuje zástupkyni ředitelky školy:

Mgr. Veronika Nespěšná      vnespesna@zsslivenec.cz

 

K prezenčnímu zápis budete potřebovat:

–  rodný list dítěte,

–  kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,

–  občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,

–  kopii rozhodnutí o svěření dítěte do péče (rozvedení rodiče),

–  pas nebo jiný doklad o délce pobytu a zdravotní pojištění (cizinci).

 

Pro školní rok 2023/2024 jsou přijímány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Budeme otevírat dvě třídy 1. ročníku.

 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto možnost můžete využít: 19. 4. a 26. 4. 2023 v čase 15:30 – 16:30 hod v modrém pavilonu školy v kanceláři zástupkyně ředitelky nebo v ředitelně školy.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce zákonný zástupce dítěte obdrží do 30. 4. 2023 na webových stránkách školy a bude vyvěšeno ve vchodu historické budovy školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou uveřejněna registrační čísla.

 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání.

 

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 

 

Další informace k zápisu do 1. třídy: 

Dle § 36, Školského zákona č. 561/2004 Sb., povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Aktuality

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. 9. 2023 – Aktuality Školní družiny

Kdy?  V pondělí 4.9. od 7:30 do 11 hodin. Kde? : Ve školní jídelně. Jak? : Odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku a formuláře o zdravotních či jiných problémech dítěte.   Kde...

Zobrazit více »

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Ocenění společnosti Scio